fbpx

FilmTek certifierad för montage av Enerlogic Energisparfilm

FilmTek är nu certifierat för montage av Enerlogic™ energisparfilmer. Som ett av de första företagen i Sverige har FilmTek AB genomgått den kurs som krävs för att bli certifierade att sälja och montera hela sortimentet av energisparfilmer från Enerlogic™. FilmTek är utvalt att erhålla certifiering bland ett fåtal företag på den svenska marknaden. Certifieringen gäller för montage i hela världen under 5 år. Enerlogic™ Energisparfilm LEP35 & LEP70 En energieffektiv lösning för ALLA klimat Introduktion Enerlogic™ Energisparfilm skiljer sig från ALLA andra fönsterfilmer på marknaden genom deras marknadsledande lågemissionsegenskaper (lågemissivitet), vilket kan förbättra U-värdet märkbart på befintliga fönster i en byggnad. I många länder fokuserar båda lagstiftningen och industrin på energimässiga prestandan vintertid då de refererar till låg emissivitet och U-värde avseende fönster. Nedanstående text i faktarutan beskriver Enerlogics™ karaktäristiska energimässiga prestanda såväl sommar- som vintertid, vilket är något som lågemissionsbeläggningen bidrar till. Detta visar att energisparfilm från Enerlogic™ är användbara i både varma och kalla klimat. Fönster och U-värde Beroende på sin lågemissionsbeläggning kan Enerlogic Energisparfilm ge en förbättring på upp till 42 % av U-värdet på ett fönster, U-värde mäts i watt/kvadratmeter/Calvin.

Emissiviteten visar hur stor del av värmestrålningen (strålningsvärme) som återreflekteras till sin källa. Enerlogic Energisparfilm kan monteras på insidan av ett fönster eller en glasruta för att sänka emissiviteten på glasytan till <0.07, vilket betyder att den åter reflekterar 93 % av värmestrålningsenergin till sin källa. När ett objekt eller en yta inuti en byggnad avger värmestrålning så återreflekterar lågemissivitet beläggningen värmen tillbaka in i rummet.

Energisparfilm Vinter

Vintertid betyder detta en minskad värmeförlust genom fönstret (till utsidan). Därigenom minskar behovet av uppvärmning och därmed kan energikonsumtionen och kostnaden för denna minskas. Detta kan höja temperaturen invändigt vintertid och hjälpa till att utjämna temperaturer i en byggnad, genom att minska de temperaturskillnader som ofta uppstår inuti en byggnads centrala delar, speciellt i jämförelse med byggnadens yttre delar. Sammanfattningsvis är det ofta kallare strax innanför ett fönster i en byggnad vintertid än om man befinner sig mitt i byggnaden eller ett rum. På detta sätt kan Enerlogic™ hjälpa till att förbättra komforten avsevärt i hus och byggnader genom att platsen innanför fönstret hålls varmare. Sommar Sommartid, speciellt i varma klimat, kan det komma in stora mängder värme i en byggnad, från den utvändiga luften. Detta eftersom den utvändiga temperaturen kan vara betydligt högre än den invändiga, speciellt vid användning av luftkonditionering. Förutom detta kan den strålningsenergi som avges från objekt på utsidan av byggnaden t.ex. andra hus, trottoaren, asfalt etc. tränga in i en byggnad. Detta är någonting som Enerlogic™ är designad för att reducera genom att återreflektera denna värme till utsidan igen. Solskydd Enerlogic™ energisparfilm avvisar upp till 75 % av solens direkta solenergi, vilket märkbart reducerar mängden solenergi som kommer in i en byggnad.

Solskyddsfakta Genom att minska G-värdet (alltså öka den totala solenergiavvisningen, TSER) så minskas soluppvärmningen i en byggnad och därmed belastningen på luftflöden och luftkonditionering och de energikostnader som är förknippade med det. G-värdet (koefficienten av total solenergitransmission) representerar den mängd solenergi som ett fönster släpper igenom in i byggnaden genom solenergitransmission och återreflektion av den absorberande solenergin. Total solenergiavvisning (TSER) är den procentuella delen av solenergin som avvisas utåt tillbaka till den utvändiga miljön.

Energisparfilm Sommar

Bra solskyddsfaktorer är vitala för att en energisparfilm skall kunna spara energi sommartid. Detta leder dock till att man förlorar en viss del av den ”gratisvärme” som solen ger oss när den lyser in genom våra fönster vintertid. Trots detta kan Enerlogic energisparfilmer fortfarande ge stora kostnads-och energibesparingar under vintern, eftersom den passiva solenergitransmissionen är relativt liten i förhållande till den minskade värmeförlusten man gör vintertid, genom förbättrat U-värde. Sommar Den solenergiavvisningen som Enerlogic energisparfilmerna ger kan hjälpa till att minska den invändiga uppvärmningen som solen bidrar till sommartid. Som ett resultat av detta blir energiåtgången därför mindre när byggnaden ska kylas ned invändigt, vilket därigenom också minskar kostnaderna för detta. Även om alla s.k. solskyddsfilmer har denna effekten (med varierande verkningsgrad) så är Enerlogic energisparfilmerna spektralt selektiva. Det betyder att varje produkt har en extremt hög visuell ljustransmission i förhållande till sin designade solskyddsnivå. Kortfattat kan det sägas att de släpper in mycket ljus i förhållande till hur mycket solenergi de avvisar. Ett fönster absorberar alltid en viss mängd solenergi, en del av denna energi stålar sedan in i byggnaden. Enerlogic energisparfilmers lågemissionsbeläggning hjälper markant till att reducera glasets förmåga att göra så att denna värmeenergi strålar in i byggnaden. Detta resulterar i en högre avvisning av den absorberande solenergin än man förväntat sig på redan tonat glas, i varma klimat och i luftkonditionerade byggnader. Dessutom kan komforten oftast förbättras avsevärt eftersom det går att sänka temperaturen inuti byggnaden och minska strålningsvärmen för de människor som befinner sig i närheten av byggnadens fönster sommartid.

Slutsats – Enerlogic Energisparfilm i varma och kalla klimat

På grund att lågemissivitetsbeläggningen påverkar både sommar- och vinterprestationen så kan Enerlogic™ produkterna LEP70 och LEP35 bidra till stora besparingar både i varma och kalla klimat.

  • I kalla klimat (norra Europa) utgör kostnaden för uppvärmning av fastigheten den största delen.
  • I varma klimat (södra Europa) är möjligheten till energibesparingar vintertid reducerade, men istället ökar möjligheten till stora besparingar sommartid genom förbättrat G-värde.

De kostnads- och energibesparingar för att kyla ner en fastighet som LEP35 erbjuder kommer alltid att vara större än LEP70 i alla klimatzoner. Detta eftersom LEP70 är designad för att ge högsta möjliga energibesparing med så liten visuell påverkan på glaset som möjligt. I byggnader som därför inte har något system för att kyla luften så kommer LEP70 att erbjuda större energibesparing än LEP35. Trots detta kan dock fortfarande LEP35 väljas i vissa situationer för att sänka temperaturen sommartid inomhus och därigenom kanske undvika att behöva installera luftkonditionering eller för att kunna minska storleken eller belastningen på ett redan befintligt kylsystem.

Denna text har i original tagits fram av Solutia Performance Films, det har översatts och anpassats för den Svenska marknaden av Solfilmsprodukter AB. www.solutia.com

Kontakta Filmtek